Ako dlho bude trvať zavedenie Odvodového bonusu?

Prechod zo starého na nový systém nie je možné uskutočniť zo dňa na deň. Zavedenie Odvodového bonusu bude mať dve fázy. Prvá fáza je zavedenie superhrubej mzdy a s tým spojená novelizácia príslušných zákonov, ktorých je viac ako sto. Rok po zavedení superhrubej mzdy zavedieme samotný Odvodový bonus. Pre dnešných pracujúcich bude trvať prechodné obdobie dovtedy, pokým bude žiť posledný dôchodca, ktorý bude mať nárok na vyrovnávaciu dávku za odpracované roky v starom systéme.

Ako sa Odvodový bonus počíta?

Podstatou Odvodového bonusu je, že každý má nárok na štátnu dávku. Dospelí na vyššiu, odstupňovanú podľa počtu detí, deti na nižšiu. Okrem toho existuje materská dávka, dávka pre siroty, invalidov či náhradné výživné. Štátna dávka sa znižuje o 10 % príjmu. Tým pádom, kto má príjem vyšší ako 10 – násobok štátnej dávky, už žiadnu štátnu dávku nedostane. Zo súčtu príjmu a štátnej dávky zníženej o 10 % príjmu sa odpočíta daň a odvody. Pre nižšiu a strednú triedu pôsobí Odvodový bonus ako „odvodová odpočítateľná položka“. Platíte dane a odvody, ale zároveň máte nárok na Odvodový bonus. V súčte to znamená, že platíte menej daní a odvodov a vďaka tomu máte vyššiu čistú mzdu. Pri veľmi nízkych príjmoch pôsobí Odvodový bonus ako dotácia nízkej mzdy a nahrádza dnešné sociálne dávky v hmotnej núdzi.

Ako bude zabezpečený jednorazový nárast miezd?

Minimálne rok pred zavedením Odvodového bonusu vstúpi do platnosti zákonná norma, novela zákonníka práce, podľa ktorej budú musieť byť všetky hrubé mzdy uvedené v platných pracovných zmluvách a mzdových dekrétoch zvýšené o odvody, ktoré dovtedy hradil zamestnávateľ. Takéto kogentné ustanovenie bude mať takú istú právnu silu, ako napríklad samotná povinnosť platiť mzdu. Tým, že superhrubá mzda (a spolu s ňou navýšenie miezd) bude zavedená rok pred zavedením Odvodového bonusu, budú mať zamestnanci dostatočne dlhý čas si preveriť, či ich čisté mzdy neklesli. Samozrejme, nárast miezd v ďalších rokoch po zavedení Odvodového bonusu nie je možné ovplyvniť zákonom, presne tak, ako to nie je možné ani dnes.

Vyrieši Odvodový bonus demografický problém?

Odvodový bonus obsahuje výraznú podporu mladých rodín, od čoho si sľubujeme vyššiu pôrodnosť. Demografický problém, žiaľ, nevyriešime. Aj keď dnes zažívame baby boom, pred 40 rokmi sa napriek tomu rodilo o 40 tisíc detí ročne viac. Ročníkov s takýmto nepomerom je už dnes príliš veľa. Pomer medzi pracujúcimi a dôchodcami sa preto za niekoľko rokov dramaticky zmení. Demografická kríza je neodvratná, môžeme ju iba zmierniť.

Používa sa podobný projekt niekde vo svete?

Nie, nepoužíva. Odvodový bonus je kombinácia dvoch ekonomických konceptov, starých desiatky rokov. Základný príjem - Basic Income - spočíva v tom, že každý jeden občan dostane určitú mesačnú dávku bez akýchkoľvek podmienok. Problém je však v tom, že sú podporovaní všetci, aj takí, ktorí majú vysoké príjmy a podporu nepotrebujú. Záporná daň z príjmu - Negative Income Tax - rieši príjmy, ktoré sú nižšie ako nezdaniteľné minimum. Zatiaľ čo pri príjmoch nad nezdaniteľné minimum platí viac daní ten, kto viac zarobí, sú pri nižších príjmoch na tom všetci rovnako – neplatia žiadnu daň, bez ohľadu na to, koľko zo svojho nezdaniteľného minima „nevyčerpali“. Myšlienka zápornej dane z príjmu spočíva v tom, že daňovník s príjmom nižším ako nezdaniteľné minimum (3.937,3 € ročne) dostane od štátu daň z tej čiastky, ktorú nevyčerpal. Ak má napríklad niekto ročný príjem 2.000 €, tak „nevyčerpal“ zo svojho nezdaniteľného minima 1.937 €. Pri sadzbe dane z príjmov 19 % to je 368 €. Ak niekto nemá vôbec žiadne príjmy, dostal by 19 % z celého životného minima, to je 748 €. Podpora štátu tak klesá s rastúcim vlastným príjmom daňovníka. Odvodový bonus garantuje každému občanovi životné minimum (základný príjem), zároveň však znižuje túto sumu s rastúcim príjmom daňovníka (záporná daň z príjmu).

Kto vlastne bude z OB ťažiť, zamestnanci alebo zamestnávatelia?

U tých, ktorí dnes pracujú, pôjde celý finančný efekt zamestnancovi, zamestnávateľ nemá priamy finančný efekt. U tých, ktorí dnes nepracujú, pôjde finančný efekt zamestnávateľovi, lebo on bude mať nižšie mzdové náklady a môže zamestnať nízkokvalifikovaných ľudí, ktorých dnes nezamestná, lebo nedokážu vytvoriť hodnotu aspoň vo výške dnešnej ceny práce, ani pri minimálnej mzde.

Prečo by nová reforma mala automaticky podporiť rast zamestnanosti?

Kto dostáva sociálnu dávku (Odvodový bonus) a začne pracovať, nepríde o ňu, len sa mu začne mierne znižovať (s každým ďalším zarobeným eurom sa mu sociálna dávka zníži o 10 centov). Takýto súbeh medzi mzdou a sociálnou dávkou zvyšuje motiváciu ľudí pracovať. Dnes vlastný čistý zárobok znižuje sociálnu dávku o 75 % (napr. dlhodobo nezamestnaný pri práci na dohodu za 100 €, súčasne poberajúci príspevok na bývanie). Záťaž 84 % (pokles sociálnej dávky a odvody) zabije akúkoľvek motiváciu pracovať, lebo vám štát takmer všetko, čo vytvoríte, zoberie. Respektíve, štát vytvára obrovskú motiváciu príjmy nepriznávať a pracovať na čierno.

Nie je Odvodový bonus iba reforma pre bohatých?

Nie je. 604 tisíc zamestnancov s najnižšími mzdami si polepší skoro o 15 %. 804 tisíc zamestnancov patriacich do strednej triedy bude mať vyššie čisté príjmy v priemere o 9,5 %. Celkovo 74 % z peňazí, o ktoré sa zvýšia celkové čisté príjmy, si podelí nižšia a stredná trieda. Dnešný daňovo odvodový systém obsahuje progresiu, ktorú rušíme, lebo na nej nevidíme nič prínosné. Dokonca ju považujeme za trestanie úspechu a myslíme si, že postačí, ak ten, kto má 10-krát vyšší príjem, zaplatí 10-krát vyššiu daň. Ono to pekne znie, že zoberieme bohatým, ale tak to nefunguje. Príliš vysoké zaťaženie spôsobí, že bohatí zo systému utečú – optimalizujú svoje príjmy, rozumej vyhýbajú sa plateniu daní a odvodov, až po legálne daňové úniky.

Je Odvodový bonus rozpočtovo neutrálny? Nespôsobí veľkú dieru v štátnom rozpočte?

Odvodový bonus počítalo v poslednom čase okrem nás viacero renomovaných inštitúcii. Seriózne výpočty sa pohybovali od „skoro“ neutrálny až po deficit okolo 1 miliardy Eur. Dôvodom sú najmä veľmi nedokonalé vstupné dáta. Deficit je možné riešiť viacerými spôsobmi. Úsporami, parametrickými zmenami sadzieb daní a odvodov, alebo je možné deficit prijať ako náklad reformy, ktorý bude vynahradený dynamickými efektami. Je potrebné si uvedomiť, že deficit Odvodového bonusu sú peniaze, ktoré sme nechali ľuďom, lebo sme ich od nich nevybrali. Ide o skutočné zníženie daňovo – odvodového zaťaženia.

Ako ovplyvní Odvodový bonus II. pilier?

V systéme Odvodového bonusu bude do II. piliera prispievať povinne každý, kto dovŕšil 35 rokov, až do nasporenia sumy postačujúcej na zakúpenie dôchodkovej renty minimálne vo výške životného minima. Odvtedy sa stáva sporenie v II. pilieri dobrovoľné. Povinný odvod do II. piliera nastavíme tak, aby boli budúce dôchodky rovnaké alebo lepšie ako v dnešnom systéme. V našich výpočtoch sme počítali s povinným odvodom vo výške 5% z čistej mzdy, maximálne 200 eur mesačne.

Zmaže sa rozdiel medzi zaťažením zamestnanca a živnostníka?

Živnostníci prestanú byť odvodovo zvýhodnení oproti zamestnancom. Odvodové zaťaženie má byť rovnaké, tak ako je dnes rovnaké daňové zaťaženie. Jediný rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom ostanú paušálne výdavky. Ide o dodržanie princípu neutrality zaťaženia, ako jedného z dôležitých princípov. Ak totiž majú niektorí príliš nízke odvody, budú mať v dnešnom systéme aj príliš nízke dôchodky. Samozrejme, že sa môže stať, že nie jeden živnostník sa opäť radšej zamestná a dôjde k poklesu fiktívnych živností a k nárastu skutočných pracovných miest. Ale to určite nie je negatívny jav.

Nie je dobrovoľné nemocenské poistenie veľké riziko?

Sociálna poisťovňa bude ponúkať nemocenské poistenie v dnešných sadzbách aj po zavedení OB a na začiatok ostanú všetci pracujúci nemocensky poistení. Poistený nebude len ten, kto sa aktívne rozhodol z poistenia vystúpiť. Ľudia sami (a nie politici za nich), rozhodnú, či preferujú poistenie alebo peniaze, presne ako pri požiari alebo havarijnej poistke.

Aké budú sadzby dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti?

Dnes je sadzba povinného nemocenského poistenia zamestnanca 2,8 % z hrubej mzdy (1,4 % zamestnanec a rovnako 1,4 % zamestnávateľ). Po zavedení Odvodového bonusu by to znamenalo 2 % zo superhrubej mzdy zamestnanca. Predpokladáme však, že v dôsledku konkurencie bude sadzba nižšia. Po zavedení dobrovoľného nemocenského poistenia, ostávajú všetci pracujúci naďalej poistení za dnešné sadzby. Pre toho, kto nič nepodnikne, sa teda nič nemení. Kto sa však aktívne rozhodne nemocenské poistenie opustiť, môže ostať nepoistený alebo sa poistiť komerčne. Ak nenájde pre seba vhodný produkt, stále mu ostáva Sociálna poisťovňa. Už na základe dnešných príjmov a výdavkov by mohla sadzba nemocenského poistenia klesnúť. V roku 2018 Sociálna poisťovňa vybrala na nemocenskom poistení spolu 704 miliónov eur. Na dávkach vyplatila 661 miliónov. Z toho 253 miliónov bolo vyplatených na materské. Na nemocenské a ošetrovné tak bolo vyplatených 407 miliónov eur. Materské nebude súčasťou nového dobrovoľného nemocenského poistenia, pretože v Odvodovom bonuse bude mať matka nárok na materské automaticky, aj keď si nebude platiť dobrovoľné nemocenské poistenie. A ešte jedna dôležitá vec, okrem nemocenského má občan v prípade práceneschopnosti automaticky nárok na základnú štátnu dávku 130 € v čistom, či si bude alebo nebude platiť dobrovoľné nemocenské poistenie. Podobne to bude pri dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti. V roku 2018 Sociálna poisťovňa vybrala na poistnom 456 miliónov eur a vyplatila na dávkach len 184 miliónov eur, čo je výrazne menej ako polovica. Dnešná sadzba poistenia v nezamestnanosti, ktorá je 2 % z hrubej mzdy, tak môže klesnúť na menej ako 1 % z nového vymeriavacieho základu. Predpokladáme, že nastane obdobná situácia ako pri liberalizácii cien povinného zmluvného poistenia, ku ktorej došlo v roku 2003. Namiesto zvyšovania sadzieb sa sadzby znížili a vodiči si dnes môžu vybrať výhodnejšie poistenie.

Čo sa stane sa stane s „nepoistiteľnými” osobami?

Napríklad, keď sa niekto chce komerčne pripoistiť pre prípad práceneschopnosti, ale poisťovňa ho odmietne, lebo má cukrovku? Sociálna poisťovňa bude naďalej poskytovať nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti za sadzby ako dnes (alebo aj nižšie), avšak na dobrovoľnej báze. Kto bude mať problém sa poistiť komerčne, vždy bude mať možnosť sa vrátiť do Sociálnej poisťovne.

Čo bude s úrazovým poistením?

Za pracovné úrazy a choroby z povolania bude naďalej zodpovedný zamestnávateľ. Rozdiel bude v tom, že úrazové poistenie bude síce povinné, ale presunie sa do súkromného sektora tak, ako povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Štát len stanoví mieru náhrady v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania, ale zamestnávateľ sa poistí v súkromnom sektore.

Garančné poistenie. Ako to bude po zavedení OB?

Existuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, podľa ktorej musia členské štáty EÚ zriadiť záručné inštitúcie, ktoré zaručujú vyplatenie nárokov zamestnancov, a ak je to vhodné, aj vyplatenie odstupného pri skončení pracovnoprávnych vzťahov. Garančné poistenie v súčasnej podobe platené zamestnávateľom bude zrušené. Podľa smernice, krajiny EÚ musia zriadiť záručné inštitúcie, ktoré zaručujú vyplatenie nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa. Zamestnávatelia musia prispievať na financovanie týchto inštitúcií, pokiaľ nie sú plne kryté verejnými orgánmi. Čiže, garančný fond zostane zachovaný, len nebude financovaný príspevkami zamestnávateľov. V roku 2018 vybrala Sociálna poisťovňa na garančnom poistení 53 miliónov eur a na dávkach vyplatila 2,5 milióna eur.

Slováci sú nezodpovedný národ. Ako bude zabezpečené, že peniaze, o ktoré sa im zvýšia mzdy použijú na komerčné pripoistenie a neprejedia a neprepijú ich?

Slováci v žiadnom prípade nie sú nezodpovedný národ. V II. pilieri je 1,5 milióna sporiteľov. Životnú poistku má uzavretú cca 3,5 milióna občanov a doplnkové dôchodkové poistenie cca 800 tisíc ľudí. K tomu treba prirátať státisíce zmlúv o stavebnom sporení a nespočetné množstvo termínovaných vkladov a sporožírových účtov. A to všetko pri 5,4 miliónoch obyvateľov, z ktorých len cca 2,5 milióna má vlastný príjem. Samozrejme sa môže stať, že možno jedno či dve alebo päť percent populácie je voči sebe natoľko nezodpovedných, že sa nijako o seba nepostará. Títo ľudia v prípade absencie ostatných príjmov skončia na životnom minime, štát ich teda nenechá umrieť hladom a tiež dostanú základnú zdravotnú starostlivosť. Ale prečo má byť 95 % obyvateľstva obmedzovaných vo svojom slobodnom rozhodovaní (tým, že štát odoberá z príjmu takmer 50 %, berie možnosť rozhodnúť sa o použití práve týchto odobratých peňazí) ? Len preto, že sa nájde 5 % nezodpovedných?

Rušia sa 2 % z dane pre tretí sektor ?

Nie, nerušia. V prepočtoch sme zohľadnili celú sumu, ktorá ide na dnešnú asignáciu od fyzických osôb (cca 30 miliónov eur), tretí sektor teda nebude ukrátený. Okrem toho plánujeme v inej časti volebného programu SaS zriadenie poukazov na charitu, kultúru, vzdelávanie, šport a voľnočasové aktivity, vo výrazne vyššej čiastke ako dnešná asignácia.

Odvodový bonus podkopáva aktívnu politiku trhu práce.

Ruší sa napríklad príspevok na rekvalifikáciu. Áno, navrhujeme zrušiť celý zákon o aktívnej politike trhu práce, lebo ho považujeme za neefektívne sociálne inžinierstvo. Ľudia, ktorí sa v tejto oblasti hýbu, by vedeli rozprávať o zneužívaní a neúčelnosti tejto politiky. Čo skutočne pomôže znížiť nezamestnanosť a držať ju na nízkej úrovni, je kvalitné podnikateľské prostredie, nízke odvodové zaťaženie a odstránenie bariéry medzi nepracovaním a pracovaním. Vtedy vznikajú pracovné miesta a ich dostatok je najlepšou sociálnou ochranou zamestnancov.

Ruší sa celý systém sociálneho zabezpečenia?

Toto tvrdenie nie je pravdivé. Systém sociálneho zabezpečenia sa neruší, ale nahrádza. Po prvé, základnou štátnou dávkou, ktorá nahradí všetky dnešné dávky z titulu nízkeho alebo žiadneho príjmu. Po druhé, mimoriadnymi štátnymi dávkami, ktoré zohľadňujú materstvo, invaliditu, neplnenie vyživovacej povinnosti a úmrtie rodiča. Uveďme si príklad - sociálne štipendiá - dnes dostane rodina s nezaopatreným dieťaťom (študent do 25 rokov veku) iba prídavok na dieťa 24,34 € mesačne. Sociálne štipendium dostane študent, iba ak sú príjmy rodiny na úrovni životného minima. Teraz prekročenie limitu aj o pár eur znamená stratu sociálneho štipendia. V systéme OB dostane každý študent nad 18 rokov základnú štátnu dávku 130,3 € mesačne.

Ovplyvňuje Odvodový bonus zdravotníctvo? Znižuje sa rozsah zdravotnej starostlivosti?

Odvodový bonus nezasahuje do zdravotníctva a neznižuje rozsah zdravotnej starostlivosti. Reforma zdravotníctva je samostatným reformným dielom SaS. Na zdravotných odvodoch sa v Odvodovom bonuse vyberie viac ako v dnešnom systéme, nie však toľko, aby to stačilo na pokrytie všetkých výdavkov v zdravotníctve. Zvyšok sa buď dofinancuje transferom zo štátneho rozpočtu tak ako doteraz, alebo sa budú hľadať úspory v rámci zdravotníctva. V zdravotníctve je peňazí dosť, iba sa neefektívne využívajú.

Poškodí Odvodový bonus invalidov?

Odvodový bonus sociálne odkázaných ani invalidov v žiadnom prípade nepoškodí. V prípade Odvodového bonusu sa štát nehrá na sociálneho inžiniera a nesnaží sa rozhodovať za zdravotne postihnutého. To, že niekto je na vozíčku, neznamená, že nevie lepšie ako úradníci, čo práve potrebuje. Práve preto navrhujeme dnešnú sumu vynaloženú na invalidov rozdeliť podľa miery postihnutia (podľa čoho iného?) invalidom a oni si sami rozhodnú, ako s peniazmi naložia.

Poškodí Odvodový bonus sociálne odkázaných?

Odvodový bonus sociálne odkázaných v žiadnom prípade nepoškodí. Vieme, že pri zavedení budeme musieť u niektorých skupín zaviesť korekčné mechanizmy, ktoré dnes nevieme odhadnúť a nastaviť, lebo na to nemáme dostatočné vstupné dáta.