Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov týmto v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) udeľujete prevádzkovateľovi, t.j. politickej strane Sloboda a Solidarita, so sídlom Priemyselná 8, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 42139333, zapísanej v registri politických strán vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, číslo registrácie 233004-2009/03592 (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v uvedenom dotazníku (t. j. v rozsahu mesto, adresa, mobilné číslo a e-mailová adresa), a to na účely realizácie marketingových a propagačných aktivít prevádzkovateľa, ktoré zahŕňajú aj adresnú komunikáciu s dotknutou osobou, zasielanie cielenej reklamy, tvorbu podobných publík v mene prevádzkovateľa, zasielanie informácií o novinkách a podujatiach, ktoré prevádzkovateľ organizuje a tiež na účely archivácie z dôvodu prípadnej kontroly splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona a nariadenia vykonanej príslušným kontrolným orgánom. Ako dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov ďalej udeľujete prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný a výslovný súhlas, aby prevádzkovateľ využíval, používal a poskytoval osobné údaje v uvedenom rozsahu aj tretím osobám, a to na vyššie uvedené účely a tiež účely komunikácie s tretími osobami ohľadom realizácie marketingových a propagačných aktivít prevádzkovateľa, ak takéto nakladanie s osobnými údajmi v styku s takýmto tretími osobami je obvyklé, nevyhnutné, alebo vhodné a ďalej, aby zaradil tieto osobné údaje do databáz vedených prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne výmazom politickej strany Sloboda a Solidarita z registra politických strán. Svoj dobrovoľný súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na officer.dataprotection@gmail.com alebo písomne zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa, inak zanikne výmazom politickej strany Sloboda a Solidarita z registra politických strán. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.sas.sk/detail/4059/ochrana-osobnych-udajov/obsah. Ako dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov zároveň potvrdzujete, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.